Προγραμματισμός Εκπ/κού Έργου σχ. μονάδας- Τελική Έκθεση Αποτίμησης σχ. έτους 2021-22

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ Τελική Έκθεση Αποτίμησης 2021-22

2022-23 Συλλογικός Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου

Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς 2022-2023)