Αντισεισμικός Σχεδιασμός

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

Σ Χ Ε Δ Ι Ο   Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ   Α Ν Α Ν Α Γ Κ Η Σ                       Σχ. Έτος 2017-18

 Εισαγωγή

Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση από άποψη σεισμικότητας στην Ευρώπη και την έκτη σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι γενικά παραδεκτό ότι η μείωση των επιπτώσεων των σεισμών μπορεί να επιτευχθεί όταν οι πολίτες έχουν ενημερωθεί σχετικά με τα μέτρα αντισεισμικής προστασίας που πρέπει να λάβουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από έναν σεισμό.

Σε ότι αφορά στη σχολική κοινότητα, καθοριστικής σημασίας είναι η ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές με τη διαρκή ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευσή τους.

Στην κατεύθυνση της εκπόνησης του Αντισεισμικού Σχεδιασμού της σχολικής μας μονάδας για το παρόν σχολικό έτος θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα:

 1. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου
 2. Διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας για σεισμό
 3. Ενημέρωση των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων.

 

 1. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για Σεισμό

Το παρόν Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του 10ου Δημοτικού Σχολείου, το οποίο στεγάζεται στο επί της οδού Κώστα Βάρναλη 27 κτίριο, αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο και ένα όροφο, συντάχθηκε το Νοέμβριο του 2015 με ευθύνη του Διευθυντή κ. Γεωργίου Παπαγεωργίου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π. και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το Σχέδιο αυτό, το οποίο περιγράφει τις ενέργειες διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου της σχολικής μας μονάδας (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από σεισμό), θα επικαιροποιείται κάθε νέα σχολική χρονιά ή οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο.

2.1. Ενέργειες Πριν το Σεισμό

2.1.1. Γενικά Στοιχεία

 1. Την ευθύνη εκπόνησης του Σχολικού Αντισεισμικού Σχεδιασμού έχει ο Διευθυντής του σχολείου, ο οποίος μετά την έγκριση του Σχεδιασμού από το σύλλογο διδασκόντων θα ενημερώσει για την εκπόνησή του την οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο Αντισεισμικός Σχεδιασμός επικαιροποιείται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς και όποτε άλλοτε κριθεί αναγκαίο.

 1. Ο σύλλογος διδασκόντων θα εγκρίνει μετά από πρόταση του Διευθυντή τη σύνθεση των ομάδων εργασίας που περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο και οι οποίες θα μεριμνήσουν για τις ενέργειες διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου στο σχολείο μας (Παραρτήματα Γ και Δ).
 2. Ο σύλλογος διδασκόντων είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης και κυρίως για το μέρος των ενεργειών που του αναλογεί, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε σεισμικό συμβάν ή άσκηση ετοιμότητας για περίπτωση σεισμού.
 3. Ο σύλλογος διδασκόντων συμμετέχει στις δοκιμαστικές εφαρμογές του Σχεδίου και κάνει σχετικές προτάσεις για την επικαιροποίηση και τη βελτίωσή του.
 4. Ο Διευθυντής θα ενημερώσει την οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την υλοποίηση των προβλεπόμενων ασκήσεων ετοιμότητας στο τέλος του σχολικού έτους.

2.1.2. Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στο Προσωπικό του Σχολείου

Ο ορισμός αρμοδιοτήτων στο εκπαιδευτικό προσωπικό γίνεται ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης του σχολείου και τις ανάγκες του, τον αριθμό των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού  και βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

 • Οι ρόλοι και αρμοδιότητες του προσωπικού πρέπει να προσδιορίζονται τόσο για την προσεισμική, όσο και για την άμεση μετασεισμική περίοδο.
 • Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες πρέπει, στις περισσότερες περιπτώσεις, να καθορίζονται ανάλογα με το χώρο που βρίσκεται ο κάθε εκπαιδευτικός την ώρα του συμβάντος και όχι απαραίτητα να συσχετίζονται με συγκεκριμένο πρόσωπο.
 • Οι εκπαιδευτικοί που έχουν διδακτικά καθήκοντα την ώρα της έκτακτης ανάγκης έχουν ως προτεραιότητα την προστασία τη δική τους και των μαθητών τους την ώρα του σεισμικού συμβάντος και την στη συνέχεια ασφαλή εκκένωση του κτιρίου μετά το τέλος του σεισμού και τη συγκέντρωση των μαθητών στο χώρο καταφυγής με τη διαδικασία που ορίζεται στο Σχολικό Σχέδιο.
 • Οι ενέργειες μετά από έναν σεισμό ουσιαστικά αποτελούν προσεισμικές ενέργειες μιας νέας δόνησης.

Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των εκτάκτων αναγκών σε κάθε σχολική μονάδα προβλέπονται διάφορες ομάδες έκτακτης ανάγκης, ανάλογα με το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό και τις ανάγκες της.

Ρόλοι – Καθορισμός Αρμοδιοτήτων

 1. Γενικός Υπεύθυνος: Ο Δ/ντής του Σχολείου

Προσεισμικά:

 • Ευθύνη υλοποίησης του Αντισεισμικού Σχεδιασμού.
 • Μέριμνα εκπόνησης του Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης στην αρχή κάθε σχολικού έτους και συντονισμού όλων των σχετικών ενεργειών.
 • Μέριμνα για ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και προετοιμασία του προσωπικού και των μαθητών.
 • Ευθύνη πραγματοποίησης των Ασκήσεων Ετοιμότητας, καταγραφής τους στο Ημερολόγιο του Σχολείου και αποτίμησής τους.
 • Λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ελλείψεις που παρατηρήθηκαν.
 • Γνωστοποίηση στους γονείς και κηδεμόνες της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί σε περίπτωση σεισμού. Ενημέρωσή τους για τον χώρο καταφυγής, και την παραλαβή των παιδιών τους, εάν αποφασιστεί διακοπή της λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
 • Ενημέρωση της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την εκπόνηση του Σχεδίου,

μετά από συζήτηση και έγκρισή του από τον Σύλλογο Διδασκόντων με την έναρξη του σχολικού έτους.

 • Ενημέρωση της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας στο τέλος κάθε σχολικού έτους.

Μετασεισμικά:

 • Συντονισμός όλων των σχετικών ενεργειών για τη μετασεισμική εφαρμογή του Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης.
 • Επικοινωνία με την Προϊσταμένη Αρχή ή άλλους εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς για αλληλοενημέρωση.
 • Ενημέρωση του προσωπικού για τις ενέργειες διαχείρισης που θα ακολουθηθούν, σύμφωνα με τις οδηγίες της Προϊσταμένης Αρχής.
 • Μέριμνα για υλοποίηση των αποφάσεων των αρμοδίων υπηρεσιών (Προϊσταμένη Αρχή, Δήμος, Περιφέρεια κ.ά.).
 • Συντονισμός της μετακίνησης των μαθητών σε άλλο προεπιλεγμένο χώρο καταφυγής, εάν και εφόσον το προαύλιο του σχολείου δεν είναι κατάλληλο.
 • Εφαρμογή άλλων λύσεων επικοινωνίας που έχουν προεπιλεγεί (π.χ. αγγελιοφόρος) σε περίπτωση που οι γραμμές τηλεφωνίας τεθούν εκτός λειτουργίας μετά από έναν ισχυρό σεισμό.
 • Μέριμνα για αποτίμηση της Διαχείρισης του συμβάντος και επικαιροποίηση του Σχεδιασμού.
 1. Ομάδα Σύνταξης Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης

Προσεισμικά:

 • Σύνταξη ή Επικαιροποίηση του Σχεδίου του Σχολείου.
 • Διενέργεια τακτικού ελέγχου των χώρων και καταγραφή των ελλείψεων σχετικά με την τήρηση βασικών προϋποθέσεων όπως:
 • Επισήμανση των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων του κτιρίου.
 • Εξασφάλιση της πρόσβασης στις οδούς διαφυγής και τις εξόδους.
 • Προμήθεια απαραίτητων εφοδίων όπως: βασικά είδη παροχής πρώτων βοηθειών, τηλεβόας κ.λπ.
 • Επισήμανση και άρση των επικινδυνοτήτων στους χώρους του σχολείου.
 • Ανάρτηση του Σχεδίου στις αίθουσες, στους διαδρόμους κ.λπ.
 • Επιλογή του κύριου και του δευτερεύοντα χώρου καταφυγής.
 • Μέριμνα σε ότι αφορά στην ενημέρωση για τον Αντισεισμικό Σχεδιασμό των εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων, σε συνεργασία με το Διευθυντή.
 • Διοργάνωση Ασκήσεων Ετοιμότητας για σεισμό.
 • Αποτίμηση Ασκήσεων Ετοιμότητας.
 • Υποβολή προτάσεων για επικαιροποίηση του Σχεδιασμού στον Διευθυντή του Σχολείου.
 • Συνεχής μέριμνα για επικαιροποίηση των γνώσεων των μελών της Ομάδας.

Μετασεισμικά:

 • Αποτίμηση της Διαχείρισης του συμβάντος και υποβολή προτάσεων για

Επικαιροποίηση του Σχεδιασμού.

 1. Ομάδα Παροχής Πρώτων Βοηθειών

Προσεισμικά:

 • Ενημέρωση των μελών της Ομάδας, κατά προτεραιότητα, για θέματα παροχής πρώτων βοηθειών.
 • Μέριμνα για ενημέρωση του εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέματα Πρώτων Βοηθειών.
 • Μέριμνα για την πληρότητα του φαρμακευτικού υλικού και ενημέρωση του Διευθυντή για την ανάγκη προμήθειας απαραίτητων υλικών.
 • Προμήθεια Ειδών Πρώτων Βοηθειών.
 • Ενημέρωση σχετικά με το χώρο αποθήκευσης του φαρμακευτικού υλικού της σχολικής μονάδας.

Μετασεισμικά:

 • Παροχή Πρώτων Βοηθειών σε όσους έχουν υποστεί μικροτραυματισμούς.
 • Ενημέρωση του Διευθυντή για τους τυχόν τραυματισμούς ώστε να επικοινωνήσει με το Ε.Κ.Α.Β., εάν και εφόσον απαιτηθεί.
 1. Ομάδα Πυρασφάλειας

Προσεισμικά:

 • Ενημέρωση σχετικά με τα μέσα πυροπροστασίας και τη χρήση τους.
 • Προμήθεια των απαραίτητων μέσων πυροπροστασίας και μέριμνα για την τοποθέτησή τους στο σχολικό κτίριο.
 • Συντήρηση των συστημάτων πυροπροστασίας (π.χ. αναγόμωση των πυροσβεστήρων).
 • Μέριμνα για την ενημέρωση των συναδέλφων τους σε θέματα πυροπροστασίας και τη χρήση των πυροσβεστικών μέσων.

Μετασεισμικά:

 • Κατάσβεση μικροεστιών πυρκαγιάς και ενημέρωση του Διευθυντή για να καλέσει την Πυροσβεστική, έχοντας πάντοτε υπόψη ότι προέχει η ατομική ασφάλεια.

Υπεύθυνοι:  Όλο το προσωπικό (όποιος είναι πλησιέστερα στην εστία)

 1. Ομάδα Ελέγχου Δικτύων

Προσεισμικά:

 • Γνώση της θέσης των κεντρικών διακοπτών ηλεκτροδότησης και ύδρευσης, καθώς και της διαδικασίας διακοπής της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης.
 • Σύνταξη προτάσεων προς το Διευθυντή ώστε να γίνει προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού μόνωσης (εάν δεν υπάρχει ήδη), όπως μονωτικά γάντια κ.ά.

Μετασεισμικά:

 • Μέριμνα για διακοπή ηλεκτροδότησης και υδροδότησης και ενημέρωση του Διευθυντή.

 

 1. Υπεύθυνοι Τμημάτων: Οι εκπ/κοί που διδάσκουν τη συγκεκριμένη ώρα που προέκυψε

έκτακτη ανάγκη.

Προσεισμικά:

 • Δημιουργία καταλόγου με τα στοιχεία επικοινωνίας των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του τμήματός τους (επίθετο, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας κ.ά.), τα εφεδρικά πρόσωπα επικοινωνίας κλπ.

Ο κατάλογος μαζί με μια σφυρίχτρα και ένα φακό θα υπάρχει, με ευθύνη του υπεύθυνου εκπ/κού της τάξης, σε συγκεκριμένο σημείο και θα γνωστοποιείται στους εκπ/κούς που αναλαμβάνουν διδασκαλία μαθημάτων στην συγκεκριμένη τάξη.

 1. Ομάδα Υποστήριξης ΑμεΑ

 

Υπεύθυνοι:  Όλο το προσωπικό (όσοι δεν έχουν διδακτικά καθήκοντα)

Προσεισμικά:

 • Ενημέρωση όλου του προσωπικού για το ημερήσιο σχολικό πρόγραμμα και τις ανάγκες του Ατόμου με Αναπηρία.
 • Συζήτηση με το Άτομο για τις ενέργειες προστασίας που πρέπει να κάνει σε περίπτωση καταστροφικού σεισμικού γεγονότος.
 • Σχεδιασμός της διαδικασίας υποστήριξής του κατά τη διάρκεια της εκκένωσης και ενημέρωση του Διευθυντή για τυχόν ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την ασφαλή εκκένωση του κτιρίου.
 • Ενημέρωση του προσωπικού για τις ενέργειες που προβλέπονται στο Σχολικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης και αφορούν στο ΑμεΑ.
 • Όλο το προσωπικό του σχολείου πρέπει να γνωρίζει: σε ποια αίθουσα βρίσκεται το Άτομο με Αναπηρία, τις ανάγκες του και τη διαδικασία εκκένωσης που θα πρέπει να ακολουθηθεί.

Μετασεισμικά:

 • Υποστήριξη του Ατόμου με Αναπηρία κατά τη διάρκεια της εκκένωσης και κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο χώρο καταφυγής.

 Ομάδα Αναζήτησης

 Μετασεισμικά:

 • Μεριμνά για την αναζήτηση μαθητών που για οποιοδήποτε λόγω δεν βρίσκονται στο χώρο συγκέντρωσης. Η ομάδα ενεργοποιείται μετά από σχετική αναφορά των υπεύθυνων εκπ/κών των τάξεων.
 • Οι εκπ/κοί που την ώρα της εκκένωσης του σχολείου δεν δίδασκαν σε κάποια τάξη, παίρνουν ενεργό μέρος στην διαδικασία εκκένωσης, θέτουν αμέσως τον εαυτό τους στην διάθεση του διευθυντή, ρωτούν τους εκπ/κούς των τάξεων, αν λείπει κάποιος μαθητής εκείνη τη στιγμή ΠΧ. πήγε στην τουαλέτα, τον αναζητούν και τον συνοδεύουν στο χώρο συγκέντρωσης.

2.1.3. Συμμετοχή Μαθητών

Οι μαθητές:

 • ενημερώνονται για το φαινόμενο του σεισμού και τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από έναν σεισμό.
 • ενημερώνονται για το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του σχολείου.
 • συμμετέχουν με σοβαρότητα στις ασκήσεις ετοιμότητας και εκπαιδεύονται στην εφαρμογή του Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για περίπτωση σεισμού.
 • εκπονούν με τη συνδρομή των εκπαιδευτικών εργασίες και προγράμματα σε σχετικά θέματα.
 • συζητούν με το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον τους για τις ενέργειες πρόληψης που έμαθαν στο σχολείο.

2.1.4. Επισήμανση και  Άρση Επικινδυνοτήτων

Η Ομάδα Σύνταξης του Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης είναι υπεύθυνη για την επισήμανση των τυχόν επικινδυνοτήτων που υπάρχουν στους χώρους του κτιρίου και του προαυλίου του σχολείου και τη σύνταξη προτάσεων για άρση τους.

Ο όρος επισήμανση και άρση επικινδυνοτήτων αναφέρεται στις απαραίτητες προσεισμικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, με στόχο την αποφυγή του τραυματισμού των μαθητών και του προσωπικού του σχολείου, που μπορεί να προκληθεί από βλάβες σε μη δομικά στοιχεία του κτιρίου και στον εξοπλισμό του. Η τοποθέτηση των επίπλων σε κατάλληλες θέσεις ώστε να μην προκαλούνται επιπλέον προβλήματα κατά την εκκένωση, η στήριξη των επίπλων και του εξοπλισμού με κατάλληλο τρόπο στον τοίχο, στο δάπεδο ή πάνω σε έπιπλα κ.α., η συντήρηση των φωτιστικών, η στερέωση κάδρων, πινάκων ή ραφιών, η χωροθέτηση των θρανίων κ.λπ. είναι απαραίτητες ενέργειες για να προστατευτεί η ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού.

2.2. Ενέργειες Κατά τη Διάρκεια του Σεισμού

 2.2.1. Ενέργειες Εκπαιδευτικών και Διοίκησης

 Διατηρούν την ψυχραιμία τους.

 • Ζητούν από τους μαθητές τους να καλυφθούν κάτω από τα θρανία τους, κρατώντας με το χέρι τους το πόδι του θρανίου, δίνοντας την οδηγία: «Παιδιά καλυφθείτε – Σεισμός».

Οι ίδιοι προφυλάσσονται με τον ίδιο τρόπο κάτω από την έδρα.

 • Προφυλάσσονται κατάλληλα ανάλογα με τη θέση που βρίσκονται την ώρα του σεισμού, σύμφωνα με την οδηγία:

« Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι »,

εάν δεν βρίσκονται σε αίθουσα διδασκαλίας την ώρα της δόνησης.

Πιο συγκεκριμένα εάν δεν υπάρχει γερό ξύλινο τραπέζι ή γραφείο για να καλυφθούν στο χώρο που βρίσκονται, γονατίζουν στο μέσον του χώρου όσο το δυνατόν μακριά από επικινδυνότητες και καλύπτουν το κεφάλι και τον αυχένα με τα χέρια τους.

 • Παραμένουν προφυλαγμένοι για όσο χρόνο διαρκεί ο σεισμός.

2.2.2. Ενέργειες Μαθητών

 • Καλύπτονται αμέσως κάτω από τα θρανία τους κρατώντας με το χέρι τους το πόδι του θρανίου, εάν την ώρα του σεισμού βρίσκονται μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας.
 • Προφυλάσσονται κατάλληλα ανάλογα με τη θέση που βρίσκονται την ώρα του σεισμού (π.χ. διάδρομο, τουαλέτα), σύμφωνα με την οδηγία: «Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι», εάν δεν βρίσκονται σε αίθουσα διδασκαλίας.

Εάν στο χώρο που βρίσκονται δεν υπάρχει γερό, ξύλινο τραπέζι ή γραφείο για να καλυφθούν, γονατίζουν στο μέσον του χώρου όσο το δυνατόν μακριά από επικινδυνότητες και καλύπτουν το κεφάλι και τον αυχένα με τα χέρια τους.

 • Παραμένουν προφυλαγμένοι για όσο χρόνο διαρκεί ο σεισμός.
 • Παραμένουν στον αύλειο χώρο, μακριά από τις όψεις του κτιρίου, εάν βρίσκονται στο προαύλιο κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης.

2.2.3. Ενέργειες Επισκεπτών

Εφαρμόζουν τα μέτρα προστασίας που προαναφέρθηκαν, ανάλογα με το χώρο που βρίσκονται.

2.3. Ενέργειες Μετά το Τέλος του Σεισμού

2.3.1. Ενέργειες Διευθυντή / Υποδιευθυντών

 • Διατηρούν την ψυχραιμία τους και μεριμνούν για την ανύψωση του ηθικού των μαθητών και του προσωπικού.
 • Επιτηρούν την εφαρμογή του προσεισμικού Σχολικού Σχεδιασμού, δηλαδή την ασφαλή εκκένωση των αιθουσών και των άλλων χώρων του κτιρίου και τη συγκέντρωση των μαθητών στο προαύλιο του σχολείου.
 • Επικοινωνούν με την Προϊσταμένη τους Αρχή και άλλους αρμόδιους φορείς (εάν απαιτείται), για να ενημερωθούν για τις ενέργειές τους σε ότι αφορά στη διακοπή ή όχι της λειτουργίας του σχολείου ή για να ενημερώσουν για τυχόν προβλήματα που προέκυψαν από τον σεισμό.
 • Παραμένουν μαζί με τους συναδέλφους τους και τους μαθητές τους στον χώρο καταφυγής για όσο χρόνο απαιτηθεί. Σε περίπτωση που ανακοινωθεί από τον Δήμο, την Περιφέρεια κ.λπ. απόφαση διακοπής της λειτουργίας των σχολικών μονάδων θα πρέπει να παραμείνουν στο χώρο καταφυγής έως ότου παραληφθούν όλοι οι μαθητές από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους.
 • Λαμβάνουν, κατά την κρίση τους, κάθε μέτρο για τη διασφάλιση της ζωής και της ακεραιότητας διδασκομένων και διδασκόντων, καθώς και της περιουσίας του Δημοσίου.

2.3.2. Ενέργειες Εκπαιδευτικών

 • Διατηρούν την ψυχραιμία τους και μεριμνούν για την ανύψωση του ηθικού των μαθητών τους και των συναδέλφων τους.
 • Μετά το τέλος της σεισμικής δόνησης ζητούν από τους μαθητές να προετοιμαστούν για την εκκένωση της αίθουσά τους.
 • Ζητούν από τους μαθητές τους να μην τρέχουν, να κινούνται γρήγορα αλλά με ηρεμία και τάξη κατά την εκκένωση του κτιρίου.
 • Ανοίγουν την πόρτα της αίθουσάς τους, ελέγχουν για τυχόν επικινδυνότητες, παρακολουθούν την εκκένωση των αιθουσών που προηγούνται της δικής τους και δίνουν το έναυσμα της εκκένωσης όταν έρθει η σειρά της συγκεκριμένης αίθουσας, σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου (Παράρτημα Α).
 • Παίρνουν μαζί τους το απουσιολόγιο και την κατάσταση με τα στοιχεία των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών που υπάρχει στην αίθουσα, πριν την εκκενώσουν.
 • Βεβαιώνονται ότι δεν έμεινε κανένας μαθητής μέσα στην αίθουσα και φεύγουν τελευταίοι από την αίθουσα πίσω από τους μαθητές, κατευθυνόμενοι προς τον ασφαλή προκαθορισμένο χώρο συγκέντρωσης. Προσέχουν τις επικινδυνότητες που βρίσκονται στη διαδρομή τους.
 • Καταμετρούν τους μαθητές τους όταν συγκεντρωθούν στο προαύλιο. Όσοι εκπαιδευτικοί δεν είχαν καθήκοντα διδασκαλίας την ώρα της σεισμικής δόνησης ενεργούν σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης.
 • Παραμένουν μαζί με τους συναδέλφους τους και μαθητές τους στο χώρο καταφυγής για όσο χρόνο απαιτηθεί. Σε περίπτωση που ανακοινωθεί από το Δήμο, την Περιφέρεια κ.λπ. απόφαση διακοπής της λειτουργίας των σχολικών μονάδων θα πρέπει να παραμείνουν στο χώρο καταφυγής έως ότου όλοι οι μαθητές τους παραληφθούν από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους.

2.3.3. Ενέργειες Μαθητών

 • Μετά το τέλος της σεισμικής δόνησης, βγαίνουν από τα θρανία κάτω από τα οποία είχαν προφυλαχθεί, και προετοιμάζονται για την εκκένωση της αίθουσάς τους σύμφωνα με τις οδηγίες του εκπαιδευτικού τους.
 • Εκκενώνουν το σχολικό κτίριο, σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου, χωρίς να τρέχουν, γρήγορα και με τάξη.
 • Συγκεντρώνονται ανά τμήμα στον χώρο καταφυγής και βοηθούν τον εκπαιδευτικό τους να ολοκληρώσει την καταμέτρησή τους.
 • Ακολουθούν με σοβαρότητα τις οδηγίες που τους δίνονται από τους εκπαιδευτικούς.
 • Παραμένουν στο χώρο καταφυγής έως ότου παραληφθούν από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους, σε περίπτωση που ανακοινωθεί απόφαση διακοπής της λειτουργίας του Σχολείου.
 • Εάν οι μαθητές βρεθούν μόνοι τους εντός του σχολικού κτιρίου π.χ. διάδρομο, τουαλέτα (εκτός αίθουσας διδασκαλίας) την ώρα του σεισμού, όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω προφυλάσσονται κατάλληλα ανάλογα με το χώρο που βρίσκονται την ώρα του σεισμού και εκκενώνουν το σχολικό κτίριο μετά το πέρας της σεισμικής δόνησης σύμφωνα με το Σχέδιο του Σχολείου, δηλαδή κατευθύνονται στο προκαθορισμένο σημείο συγκέντρωσης του προαύλιου του Σχολείου όπου συναντούν το τμήμα τους.
 • Εάν κατά τη διάρκεια της εκκένωσης του κτιρίου εκδηλωθεί νέα σεισμική δόνηση σταματά αμέσως η διαδικασία εκκένωσης, οι μαθητές προφυλάσσονται κατάλληλα στη θέση που βρίσκονται (αίθουσα, κλιμακοστάσιο, διάδρομο κ.α.), σύμφωνα πάντοτε με την οδηγία: «Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι». Μετά το πέρας και του σεισμού αυτού συνεχίζουν κανονικά την εκκένωση του σχολικού κτιρίου από το σημείο που βρίσκονται.

2.3.4. Ενέργειες Επισκεπτών

Εφαρμόζουν τον Αντισεισμικό Σχεδιασμό του Σχολείου, χωρίς να παρακωλύουν την έξοδο των μαθητών.

2.3.5. Ενέργειες Ομάδων

 Όπως περιγράφονται στον σχετικό πίνακα.

 1. Διοργάνωση Ασκήσεων Ετοιμότητας

Οι ασκήσεις ετοιμότητας δίνουν τη δυνατότητα να αποκτηθεί η ενδεδειγμένη αντισεισμική στάση και συμπεριφορά των μαθητών, εκπαιδευτικών και διοικητικού προσωπικού και να βελτιωθούν οι δεξιότητές τους. Η πρώτη άσκηση ετοιμότητας του σχολείου πρέπει να πραγματοποιηθεί με την έναρξη κάθε σχολικού έτους και θα πρέπει να ακολουθήσουν τουλάχιστον δύο ακόμα, μία ανά τρίμηνο, σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους και τα αντίστοιχα έγγραφα.

Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων μπορούν να προβλέπονται διάφορα πιθανά σενάρια (σεισμός σε ώρα μαθήματος, σεισμός σε ώρα διαλείμματος, σεισμός όταν βρίσκονται όλοι οι μαθητές στην αίθουσα εκδηλώσεων, αδυναμία επικοινωνίας με την Προϊσταμένη Αρχή λόγω βλαβών στο δίκτυο τηλεφωνίας κ.λπ.).

Στο ημερολόγιο ασκήσεων ετοιμότητας (Παράρτημα Ε) θα πρέπει να καταγράφονται οι πραγματοποιηθείσες ασκήσεις.

Η έναρξη της άσκησης/της προσομοίωσης της δόνησης καθώς και το τέλος της προσομοίωσης της δόνησης γίνεται με τον ακόλουθο προαποφασισμένο, συνθηματικό ήχο ( παρατεταμένο τριπλό χτύπημα με ηλεκτρικό κουδούνι)

Σε περίπτωση πραγματικού σεισμού η ίδια η δόνηση αποτελεί το έναυσμα εκκίνησης σχετικών ενεργειών, οπότε δεν θα ηχήσει κανένας συνθηματικός ήχος.

3.1. Άσκηση κατά τη διάρκεια διδασκαλίας

Εφαρμόζεται ο αντισεισμικός σχεδιασμός του σχολείου. Πιο συγκεκριμένα:

 • Ο εκπαιδευτικός διατηρεί την ψυχραιμία του και ζητά να καλυφθούν οι μαθητές κάτω από τα θρανία κρατώντας με το χέρι τους το πόδι του επίπλου και να μείνουν σε αυτή τη θέση μέχρι να τελειώσει ο σεισμός.

Ο ίδιος καλύπτεται κάτω από την έδρα με αντίστοιχο τρόπο.

 • Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που δεν βρίσκονται σε αίθουσα διδασκαλίας και δεν υπάρχει τραπέζι, γραφείο ή θρανίο στο χώρο που βρίσκονται, πρέπει να σκύψουν και να γονατίσουν στο κέντρο του χώρου, όσο το δυνατόν μακριά από επικινδυνότητες, προστατεύοντας το κεφάλι και τον αυχένα με τα χέρια τους.
 • Μόλις ακουστεί ο προαναφερόμενος συνθηματικός ήχος λήξης του σεισμού, ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να σηκωθούν και ο ίδιος κατευθύνεται προς την πόρτα εισόδου- εξόδου της αίθουσας για να ελέγξει το διάδρομο.
 • Καθησυχάζει και ενθαρρύνει τους μαθητές που έχουν έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις.
 • Όταν έρθει η σειρά του συγκεκριμένου Τμήματος να εκκενώσει το κτίριο (σύμφωνα με το Σχολικό Σχέδιο), ζητά από τους μαθητές να είναι ήρεμοι και προσεκτικοί, και να τους παροτρύνει να ακολουθήσουν την προσχεδιασμένη πορεία με τάξη και ψυχραιμία, προκειμένου να βγουν στο προαύλιο, μένοντας ο ίδιος πίσω απ’ αυτούς. Πρώτα εκκενώνουν οι μαθητές την αίθουσα έχοντας τα χέρια κάτω, και παίρνοντας μαζί τους μόνο το κατάλληλο ένδυμα ανάλογα με την εποχή και τελευταίος αποχωρεί ο εκπαιδευτικός. Ο εκπαιδευτικός εκκενώνει την αίθουσα αφού πρώτα πάρει μαζί του το απουσιολόγιο και την κατάσταση με τα στοιχεία των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη διαδικασία εκκένωσης του Τμήματος που θα εκκενώσει πρώτο κάθε όροφο, ώστε τα παιδιά να κινηθούν με τάξη.
 • Εάν κατά τη διάρκεια της εκκένωσης του σχολικού κτιρίου εκδηλωθεί κάποιος νέος σεισμός σταματά άμεσα η εκκένωση του κτιρίου, και θα πρέπει να ακολουθηθεί από όλους εκ νέου η βασική οδηγία αυτοπροστασίας: “Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι και παραμένω στη θέση μου μέχρι να τελειώσει ο σεισμός”. Μετά το πέρας του σεισμού θα συνεχιστεί η διαδικασία εκκένωσης.
 • Όταν οι μαθητές συγκεντρωθούν στο προαύλιο, ο εκπαιδευτικός τους καταμετρά.
 • Εάν το προαύλιο δεν αποτελεί τον κατάλληλο χώρο καταφυγής θα πρέπει να μετακινηθούν οι μαθητές στον δεύτερο προεπιλεγμένο χώρο καταφυγής, ανά ομάδες των 30 – 40 ατόμων περίπου, με τη συνοδεία εκπαιδευτικών. Προσοχή πρέπει να δοθεί σε επικινδυνότητες που τυχόν υπάρχουν κατά τη διαδρομή προς το δεύτερο χώρο καταφυγής.
 • Οι Ομάδες ενεργούν σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί στο Σχέδιο, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη ότι οι εκπαιδευτικοί που είχαν διδασκαλία την ώρα του σεισμού, έχουν ως προτεραιότητα την καθοδήγηση και την προστασία των μαθητών κατά τη διάρκεια του σεισμού, κατά την εκκένωση του κτιρίου και την παραμονή τους στο προαύλιο, και όχι τυχόν άλλα καθήκοντα σε Ομάδες.
 • Οι μαθητές παραμένουν στο προαύλιο έως ότου υπάρξει σχετική ενημέρωση από την Προϊσταμένη Αρχή για τις περαιτέρω ενέργειες. Στην περίπτωση που αποφασιστεί διακοπή της λειτουργίας των σχολείων οι μαθητές πρέπει να παραληφθούν από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους από τους προκαθορισμένους στο Σχολικό Σχέδιο χώρου καταφυγής.

3.2. Άσκηση κατά τη διάρκεια του διαλείμματος

 • Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στον αύλειο χώρο παραμένουν εκεί και απομακρύνονται από τις προσόψεις του κτιρίου και άλλες επικινδυνότητες.
 • Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί στους ορόφους, οι επιμελητές τους και οι τυχόν υπάρχοντες μαθητές εφαρμόζουν τις σχετικές οδηγίες αυτοπροστασίας ανάλογα με τον χώρο που βρίσκονται.
 • Μόλις ακουστεί ο προαναφερόμενος συνθηματικός ήχος λήξης της άσκησης, οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί και οι επιμελητές εκκενώνουν το κτίριο σύμφωνα με το Σχέδιο του Σχολείου. Οι επιμελητές παίρνουν μαζί τους το απουσιολόγιο.
 • Προσεισμικά οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να μεριμνούν καθημερινά για την υποχρεωτική εκκένωση των αιθουσών, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, ώστε να μην υπάρχουν μαθητές στις αίθουσες πέραν των επιμελητών.
 • Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί κάθε ορόφου θα πρέπει μετά τη λήξη του σεισμού και πριν εκκενώσουν το κτίριο να ελέγξουν τις αίθουσες και τους άλλους χώρους του ορόφου για να επιβεβαιώσουν ότι έχουν εκκενωθεί.

3.3. Διαδικασία Εκκένωσης του κτιρίου

Σε ότι αφορά στη διαδικασία εκκένωσης όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για την εκκένωση της αίθουσας στην οποία διδάσκουν την ώρα του σεισμού σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στο Σχολικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης.

Μετά το πέρας της σεισμικής δόνησης εφαρμόζεται η διαδικασία εκκένωσης των αιθουσών ανά όροφο που περιγράφεται στο Παράρτημα Α, ακολουθώντας την αρχή της εγγύτητας των αιθουσών σε σχέση με την έξοδο, δηλαδή εκκενώνονται πρώτα τα τμήματα και οι πτέρυγες που βρίσκονται πλησιέστερα στο κάθε κλιμακοστάσιο.

Πιο συγκεκριμένα:

 ΙΣΟΓΕΙΟ

Τα τμήματα Α΄- Β΄- αίθουσα Ολοήμερου θα φύγουν από την κεντρική είσοδο – έξοδο του σχολείου με τη σειρά που αναφέρονται.

ΟΡΟΦΟΣ

Τα τμήματα: Πληροφορικής, Δ΄- Γ΄- Ε΄- ΣΤ΄ από την  Έξοδο Κινδύνου του ορόφου με τη σειρά που αναφέρονται.

ΥΠΟΓΕΙΟ

 • Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων: Οι μαθητές αποχωρούν συνοδευόμενοι από τον

Υπεύθυνο εκπαιδευτικό, από το κλιμακοστάσιο που

επικοινωνεί απευθείας με το προαύλιο ( Έξοδος Θεάτρου).

 • Εργαστήριο Φυσικής- Χημείας: Οι μαθητές αποχωρούν συνοδευόμενοι από τον

υπεύθυνο εκπαιδευτικό από το κλιμακοστάσιο και στη

συνέχεια από την Γ΄ Έξοδο Κινδύνου του σχολείου που

βρίσκεται μεταξύ του υπογείου και του ισογείου.

 • Ο πρώτος χώρος καταφυγής των μαθητών μετά τον σεισμό είναι το προαύλιο, όπου θα γίνει και καταμέτρησή τους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προαύλιο δεν είναι ασφαλές, οι μαθητές μπορεί να χρειαστεί να μετακινηθούν στο δεύτερο χώρο καταφυγής που είναι το: Ο χώρος του Parking ( απόσταση 30 μ. από το σχολείο)
 • Οι μαθητές που κατά την εκδήλωση του σεισμού βρίσκονται μόνοι τους σε διαδρόμους, στο γυμναστήριο ή στις τουαλέτες θα πρέπει να προστατευτούν την ώρα της δόνησης στο χώρο που βρίσκονται και μετά το πέρας του σεισμού θα πρέπει να κατευθυνθούν προς το προαύλιο με μεγάλη προσοχή, αποφεύγοντας να προσεγγίσουν τις προσόψεις του κτιρίου.
 • Αμέσως μετά την έξοδο των μαθητών από το κτίριο και τη συγκέντρωσή τους στο προκαθορισμένο χώρο του προαυλίου (Παράρτημα Α), ο εκπαιδευτικός κάθε τμήματος θα καταμετρήσει τους μαθητές, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι όλοι οι παρόντες στην αίθουσα μαθητές βρίσκονται στο προαύλιο. Σε περίπτωση σεισμού κατά την ώρα του διαλείμματος ο εκπ/κός που θα κάνει την καταμέτρηση των μαθητών θα είναι ο διδάσκων της επόμενης ώρας.
 • Στη συνέχεια ο κάθε εκπαιδευτικός θα αναφέρει στον Διευθυντή και στην Ομάδα Αναζήτησης Ατόμων την τυχόν απουσία μαθητών από τον χώρο καταφυγής, ώστε να ελεγχθούν εάν είναι δυνατόν οι διάδρομοι, οι αίθουσες και οι τουαλέτες για την ανεύρεση των απόντων μαθητών ή/και να γίνει επικοινωνία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 • Οι Ομάδες ενεργούν σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί στο Σχέδιο.
 • Εάν διαπιστωθεί ότι το προαύλιο δεν είναι ασφαλές, οι μαθητές μπορεί να χρειαστεί να μετακινηθούν στο δεύτερο, προαποφασισμένο χώρο καταφυγής ανά ομάδες των 30 – 40 ατόμων περίπου με τη συνοδεία εκπαιδευτικών.
 • Οι μαθητές παραμένουν στο χώρο καταφυγής έως ότου υπάρξει σχετική ενημέρωση από την Προϊσταμένη Αρχή για τις περαιτέρω ενέργειες. Στην περίπτωση που αποφασιστεί διακοπή της λειτουργίας των σχολείων οι μαθητές πρέπει να παραληφθούν από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους από τους προκαθορισμένους στο Σχολικό Σχέδιο χώρους καταφυγής.

Προσοχή: Οι μαθητές δεν θα πάρουν μαζί τους τις τσάντες τους κατά την εκκένωση του

κτιρίου, παρά μόνο τα κατάλληλα για την εποχή ρούχα κ.λπ.

3.4. Αποτίμηση Άσκησης Ετοιμότητας

Μετά από κάθε άσκηση ακολουθεί αποτίμησή της από τους συμμετέχοντες, έτσι ώστε να επισημανθούν τυχόν προβλήματα ή αδυναμίες στο επί χάρτου Σχολικό Σχέδιο και να προταθούν βελτιώσεις. Είναι στην κρίση του Διευθυντή η συμμετοχή των μαθητών στην αποτίμηση της άσκησης.

Για την καλύτερη αξιολόγηση της άσκησης μπορεί να έχουν οριστεί εκ των προτέρων εκπαιδευτικοί ή μαθητές ως «Αξιολογητές», οι οποίοι κατά τη διάρκεια της άσκησης θα καταγράφουν τις στάσεις και συμπεριφορές των μαθητών και των εκπαιδευτικών και να τις συγκρίνουν με τις τυποποιημένες διαδικασίες, ώστε να επισημανθούν τυχόν αδυναμίες και να γίνουν βελτιωτικές παρεμβάσεις.

 1. Ενημέρωση Μαθητών – Εκπαιδευτικών – Γονέων

Για την εμπέδωση των προαναφερομένων πρέπει να υπάρξει σχετική ενημέρωση των μαθητών και των εκπαιδευτικών για τις ενδεδειγμένες οδηγίες προστασίας στην περίπτωση εκδήλωσης σεισμού, ώστε να αποφευχθεί τυχόν πανικός και τραυματισμοί (Παράρτημα Β).

Οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε περίπτωση που ανακοινωθεί από τις Αρχές διακοπή της λειτουργίας των σχολικών μονάδων θα πρέπει να παραλάβουν τα παιδιά τους από τον προεπιλεγμένο χώρο καταφυγής του σχολείου.

 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ

 

Υπεύθυνος: Ευθυμιάδης Παύλος, Υπεύθυνος του Ολοημέρου

Όλες οι παραπάνω ενέργειες αφορούν και το ολοήμερο τμήμα του σχολείου.

Προσεισμικά:

Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε αυτό ενημερώνονται, από τον Υπεύθυνο του Ολοημέρου, για τις ενέργειές τους σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Μετασεισμικά:

 • Πρώτη και άμεση ενέργειά τους είναι η ασφαλής εκκένωση του σχολείου, ακολουθώντας πιστά τις εντολές του Υπευθύνου.
 • Ειδοποιείται άμεσα ο Δ/ντής του σχολείου.
 • Στη συνέχεια ακολουθείται ο σχεδιασμός που περιγράφεται παραπάνω, προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του τμήματος και όπου αυτό είναι εφικτό.

Την ευθύνη παροχής οδηγιών- ενεργειών προς το εκπ/κό προσωπικό, μέχρι να αναλάβει ο Δ/ντής του σχολείου, έχει ο Υπεύθυνος του Ολοημέρου.

Οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες του.

 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Το παραπάνω « Μνημόνιο ενεργειών για τη διαχείριση σεισμικού κινδύνου » αφορά και τον τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης καταστάσεων όπως πυρκαγιές, ακραία καιρικά φαινόμενα, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ ( χημικά, βιολογικά, ραδιενεργά, πυρηνικά ) συμβάντα. Ο αριθμός και ο τίτλος των ομάδων που προτείνονται από την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας είναι ίδιες και ως εκ τούτου δεν κρίνεται απαραίτητο να τις επαναλάβουμε. Θεωρούνται κοινές για οποιοδήποτε συμβάν προκύψει στο σχολείο και αφορά και τα παραπάνω περιστατικά.

Το σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, με τις ανάλογες οδηγίες, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο Μνημόνιο Ενεργειών που απεστάλη στο σχολείο από την Υ.Π.Π θα βρίσκεται στο γραφείο του Δ/ντή και στο γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων προκειμένου να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου.

Παράλληλα στις ασκήσεις ετοιμότητας για τον σεισμό, θα γίνεται αναφορά και στα παραπάνω περιστατικά.

 

 

 

Νάουσα, 09-11-2017

Ο Δ/ντής του Σχολείου

Παπαγεωργίου Γεώργιος

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α

 Διαδικασία Εκκένωσης της Σχολικής Μονάδας

Ισόγειο: Εκκενώνεται με την ακόλουθη σειρά:

Αίθουσα 1: Α΄ τάξη

Αίθουσα 2: Β΄ τάξη

Αίθουσα 3: Ολοημέρου  Η τάξη που τη στιγμή του σεισμού τη χρησιμοποιεί.

1ος  Όροφος: Εκκενώνεται με την ακόλουθη σειρά:

Πληροφορικής

Δ΄ τάξη

Γ΄ τάξη

Ε΄ τάξη

Στ΄ τάξη

 

Υπόγειο:

 Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων: Οι μαθητές αποχωρούν συνοδευόμενοι από τον υπεύθυνο

εκπαιδευτικό από το κλιμακοστάσιο που επικοινωνεί

απευθείας με το προαύλιο ( Έξοδος Θεάτρου).

Εργαστήριο Φυσικής- Χημείας: Οι μαθητές αποχωρούν συνοδευόμενοι από τον υπεύθυνο

εκπαιδευτικό από το κλιμακοστάσιο και στη συνέχεια από την

Γ΄ Έξοδο Κινδύνου του σχολείου που βρίσκεται μεταξύ του

υπογείου και του ισογείου.

Χώρος Καταφυγής: Το προαύλιο του σχολείου

Οριοθετείται: Στο κέντρο του γηπέδου Μπάσκετ και όσο πρέπει μακριά από τις δύο Μπασκέτες.

2ος  Χώρος Καταφυγής: Ο χώρος του Parking

Η διαδικασία εκκένωσης απεικονίζεται και στις ακόλουθες κατόψεις.

Στην κάθε αίθουσα του σχολείου θα αναρτηθεί και η αντίστοιχη κάτοψη του ορόφου με την πορεία διαφυγής που θα ακολουθήσουν οι μαθητές του συγκεκριμένου τμήματος.

Κάτοψη Ισογείου

Κάτοψη Ορόφου

Κάτοψη Υπογείου

Κάτοψη Χώρου Καταφυγής

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

 Πίνακας Μέτρων Αντισεισμικής Προστασίας

Κατά τη διάρκεια του σεισμού

 • Διατήρησε την ψυχραιμία σου.
 • Ακολούθησε τις οδηγίες του εκπαιδευτικού.
 • Καλύψου αμέσως κάτω από το θρανίο σου κρατώντας με το χέρι σου το πόδι του, εάν την ώρα του σεισμού βρίσκεσαι μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας.
 • Προφυλάξου κατάλληλα ανάλογα με τη θέση που βρίσκεσαι την ώρα του σεισμού (π.χ. διάδρομο, τουαλέτα), σύμφωνα με την οδηγία:

«Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι», εάν δεν βρίσκεσαι σε αίθουσα διδασκαλίας. Εάν δηλαδή στο χώρο που βρίσκεσαι δεν υπάρχει γερό, ξύλινο τραπέζι ή γραφείο για να καλυφθείς, γονάτισε στο μέσον του χώρου που βρίσκεσαι (εάν αυτό είναι δυνατόν) μακριά από επικινδυνότητες και κάλυψε το κεφάλι και τον αυχένα με τα χέρια σου.

 • Παράμεινε προφυλαγμένος για όσα δευτερόλεπτα διαρκεί ο σεισμός.
 • Παράμεινε στον αύλειο χώρο, μακριά από τις όψεις του κτιρίου ή άλλα επικίνδυνα σημεία, εάν βρίσκεσαι στο προαύλιο κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης.

Μετά το τέλος του σεισμού

 • Προετοιμάσου για την εκκένωση της αίθουσας σύμφωνα με τις οδηγίες του εκπαιδευτικού και όσα προβλέπονται στις ασκήσεις ετοιμότητας που συμμετείχες.
 • Εκκένωσε την αίθουσά σου και το σχολικό κτίριο σύντομα και με τάξη, όταν δοθεί η σχετική οδηγία, σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου σου, χωρίς να τρέχεις.
 • Παράμεινε μαζί με το τμήμα σου στο προαύλιο και βοήθησε τον εκπαιδευτικό να πάρει παρουσίες. Σε περίπτωση που ανακοινωθεί απόφαση διακοπής της λειτουργίας του Σχολείου θα παραμείνεις στο χώρο καταφυγής έως ότου να έρθουν οι γονείς ή ο κηδεμόνας σου να σε παραλάβει.
 • Εάν βρεθείς μόνος σου εντός του σχολικού κτιρίου π.χ. διάδρομο, τουαλέτα (εκτός αίθουσας διδασκαλίας), και δεν υπάρχει γερό, ξύλινο τραπέζι ή γραφείο για να καλυφθείς, γονάτισε στο μέσον του χώρου που βρίσκεσαι (εάν αυτό είναι δυνατόν) μακριά από επικινδυνότητες και κάλυψε το κεφάλι και τον αυχένα με τα χέρια σου την ώρα του σεισμού. Μετά το πέρας της σεισμικής δόνησης εκκένωσε το σχολικό κτίριο σύμφωνα με το Σχέδιο του Σχολείου, δηλαδή κατευθύνσου στο προαύλιο του Σχολείου ώστε να βρεις το τμήμα σου.
 • Εάν κατά τη διάρκεια της εκκένωσης του κτιρίου εκδηλωθεί νέα σεισμική δόνηση, προφυλάξου κατάλληλα ανάλογα με τη θέση που βρίσκεσαι (αίθουσα, κλιμακοστάσιο, διάδρομο κ.α.), σύμφωνα με την οδηγία: «Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι». Μετά το πέρας του σεισμού αυτού συνέχισε κανονικά την εκκένωση του σχολικού κτιρίου.
 • Ακολούθησε τις οδηγίες των εκπαιδευτικών σου και μην πλησιάζεις επικίνδυνα σημεία (προσόψεις του κτιρίου, στύλους κ.λπ.).
 • Γνώριζε ότι στην περίπτωση που αποφασιστεί διακοπή της λειτουργίας των σχολείων οι μαθητές πρέπει να παραληφθούν από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους από τους προκαθορισμένους στο Σχολικό Σχέδιο χώρους καταφυγής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ

Πίνακας Ομάδων Εργασίας

 1. Γενικός Υπεύθυνος (Αρχηγός ΔΑΙ) για τις Ενέργειες Διαχείρισης

του έκτακτου περιστατικού.

α. Παπαγεωργίου Γεώργιος, Δ/ντής του Σχολείου

β. Σγουρίδου Μαρία, Αναπληρώτρια σε περίπτωση απουσίας του Δ/ντή

 1. Ομάδα Σύνταξης του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης

α. Παπαγεωργίου Γεώργιος, Δ/ντής του Σχολείου

β. Σγουρίδου Μαρία,            Αναπληρώτρια σε περίπτωση απουσίας του Δ/ντή

γ. Ευθυμιάδης Παύλος,         Υπεύθυνος Ολοημέρου

 1. Ομάδα Παροχής Πρώτων Βοηθειών

Μετασεισμικά: Βαρθολομαίου Αικατερίνη – Βογιατζή Μελπομένη- Χριστοφορίδου Ελπίδα

 1. Ομάδα Πυρασφάλειας

Προσεισμικά:   Παπαγεωργίου Γεώργιος – Ευθυμιάδης Παύλος

Μετασεισμικά: Όλο το προσωπικό του Σχολείου είναι η Ομάδα Πυρασφάλειας μετά από έναν

σεισμό. Όποιος είναι πιο κοντά στη μικροεστία  πυρκαγιάς παρεμβαίνει για

την κατάσβεσή της, έχοντας όμως υπόψη ότι προέχει η ατομική ασφάλεια.

 1. Ομάδα Ελέγχου Δικτύων

Προσεισμικά – Μετασεισμικά: Παπαγεωργίου Γεώργιος

 1. Υπεύθυνοι Τμημάτων

Α΄ τάξη:  Βογιατζή Μελπομένη

Β΄ τάξη:  Βαρθολομαίου Αικατερίνη

Γ΄ τάξη:  Ξυδάκη Γαρυφαλλιά

Δ΄ τάξη:  Χριστοφορίδου Ελπίδα

Ε΄ τάξη : Σγουρίδου Μαρία

ΣΤ΄τάξη: Φειδάντση Ευθυμία

 1. Ομάδα Υποστήριξης Ατόμου με Αναπηρία

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στο σχολείο διαθέσιμα άτομα με αποκλειστική αρμοδιότητα την υποστήριξη του Ατόμου με Αναπηρία, τη μετασεισμική περίοδο τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου που δεν είχαν καθήκοντα διδασκαλίας την ώρα του σεισμού αποτελούν την Ομάδα Υποστήριξης του Ατόμου.

 Ομάδα Αναζήτησης Ατόμων

Μετασεισμικά: Οποιοσδήποτε διαθέσιμος εκπ/κός

 1. Ομάδα Φύλαξης του Αρχείου του σχολείου

Προσεισμικά – Μετασεισμικά: Παπαγεωργίου Γεώργιος – Σγουρίδου Μαρία

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

Ημερολόγιο Ασκήσεων Ετοιμότητας

Ημερομηνία Άσκησης –  Ώρα Άσκησης – Αξιολόγηση

 1. …………………………………………………………………………..………………..
 2. ………………………………………………………………..…………………………..
 3. …………………………………………………………..………………………………..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΣΤ

Χρήσιμα Τηλέφωνα:

Γ.Γ.Π.Π.                                :  112

Ελληνική Αστυνομία            :  100   23320 52560

Πυροσβεστική Υπηρεσία      :  199   23320 22199

Ε.Κ.Α.Β.                                :  23320166 – 23310 71900

Νοσοκομείο Νάουσας           :  23320 59100

Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης :  23310 26406- 24047- 24588- 20206

Δήμος Νάουσας                     : 23323 50300

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Γ

 Πίνακας Εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου

 

Α/Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΛΑΒΕ ΓΝΩΣΗ
1 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
2 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  
3 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ  
4 ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
5 ΞΥΔΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ  
6 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ  
7 ΣΓΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  
8 ΦΕΙΔΑΝΤΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ  
9 ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ  
10 ΚΥΒΕΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  
11 ΓΙΟΥΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  
12 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΘΑ  
13 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ  
14 ΡΑΝΤΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ  
15 ΝΑΤΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ  
16 ΠΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
17 ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ  
18 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  
19 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ